Vsi podatki o podjetju Bekor Podnart
podjetje
Vsi podatki o podjetju Bekor, Podnart, d.o.o.

IME FIRME:
BEKOR, PODJETJE ZA ZAŠČITO POVRŠIN PODNART, d.o.o.

SKRAJŠANO IME FIRME:
Bekor, Podnart, d.o.o.

NASLOV:
Poljšica pri Podnartu 13
4244 Podnart

Identifikacijska številka za DDV: SI94399638

Transakcijski račun: 07000-0000099127

IBAN SI56 0700 0000 0099 127

S.W.I.F.T.: GORESI2X

Matična številka: 5433096

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod reg.št. 1/01760/00
Ustanovni kapital: 3.000.000,00 sit